Geologia / geotechnika

Zajmujemy się wszelkimi działaniami z zakresu geologii i geotechniki, a w tym odwierty geologiczne, badania zagęszczenia, odwierty studni głębinowych itp.

Dokumentacje

Sporządzamy wszelkie dokumentacje z zakresu ochrony środowiska, m.in. operaty wodno - prawne, dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, raporty o oddziaływaniu na środowisko itp.

Badania i pomiary

Prowadzimy badania labolatoryjne metali, kruszyw, gleby, odpadów przemysłowych oraz pomiary emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń , badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy itp.

Gmina Sławków otrzymała pozwolenie wodnoprawne

23 września 2019 roku decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach zostało wydane dla Gminy Sławków pozwolenie na: likwidację koryta rowu otwartego o dł. 80 m wykonanie w jego miejscu kolektora rurowego średnicy 1128 mm odprowadzenie do rzeki Białej Przemszy wód opadowych i roztopowych